Dyrektorzy

16. 12. 12
posted by: Super User
Odsłony: 3199

Sylwetki dyrektorów Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego
w Opatowie

1. Stanisław Kossowski

2. Jan Słomka

3. Ignacy Zys

4. Ksiądz Antoni Prügiel

5. Edward Bondera

6. Franciszek Mendyk

7. Stefan Dynowski

8. Zdzisław Jakubowski

9. Stefan Kowalik

10. Zbigniew Nogal

11. Irena Batugowska

12. Roman Szczuchniak

13. Barbara Kasińska

 1. Stanisław Kossowski – brak danych biograficznych; pracował jako dyrektor Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w latach 1917 - 1919

2. Jan Słomka (1887 – 1945)

Urodził się 1 listopada 1877 roku w Dzikowie koło Tarnobrzegu. Szkołę Ludową ukończył w Tarnobrzegu a egzamin dojrzałości uzyskał w gimnazjum Św. Jacka w Krakowie. W latach 1899 – 1910 studiował na Wydziale Filozoficznym w Krakowie, najpierw prawo anastępnie filozofię. W 1911 roku zdał egzamin na nauczyciela szkół średnich z zakresu historii i geografii, a następnie w 1914 r. Podjął pracę w CK Gimnazjum w Brzeżanach.
W latach 1917 – 1918 pełnił funkcję kierownika Zakładu Wychowawczego Sierot Wojennych w Mokrzyszowie, po czym przeniósł się do Opatowa, gdzie objął stanowisko dyrektora tamtejszego gimnazjum. Funkcję dyrektora gimnazjum w Opatowie pełnił w latach 1918 – 1924.
W 1929 roku otrzymał od Kuratorium Okręgu Szkolnego tytuł profesora.
Był członkiem Rady Szkolnej Okręgu w Opatowie oraz Związku Rolniczo-Włościańskiego, przemysłowego, handlowego i stowarzyszenia spożywczego.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej, w lecie 1944 roku, należał do organizatorów oświaty powojennej w Tarnobrzegu.
Zmarł w styczniu 1945 roku w Tarnobrzegu i pochowany został na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

3. Ignacy Zys – brak bliższych danych. Był dyrektorem w Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w latach 1924 – 1931.  Jego działalność dla szkoły została przedstawiona w zarysie historii szkoły.

4. Ksiądz Antoni Prügiel (1884 – 1962)

Urodził się 15 listopada 1884 roku w Hodonie na Morawach.
W 1903 roku wstąpił do zakonu OO. Jezuitów w Chyrowie, gdzie w 1909 r. zdał maturę. Studia wyższe rozpoczął w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie studiował w Pradze.
Od 1924 roku pracował w Opatowie jako nauczyciel religii i łaciny. W latach 1931 – 1939 był dyrektorem LO w Opatowie. W 1938 roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł w 1962 r. w Radomiu.

5. Edward Bondera (1892 – 1971)

Edward Bondera urodził się 13 marca 1882 roku we wsi Bukówka koło Świętego Krzyża. Po ukończeniu II Gimnazjum w Warszawie w 1913 roku studiował na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1917 roku rozpoczął pracę w Gimnazjum im. B. Głowackiego w Opatowie w charakterze nauczyciela matematyki.
W latach 1936 – 39 był nauczycielem w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Grudziądzu. Jesienią 1939 roku został wysiedlony przez Niemców z Grudziądza i powrócił do Opatowa. Brał udział w tajnym nauczaniu. Od 1945 pełnił obowiązki dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Opatowie, aż do odwołania w 1950 roku. Został zrehabilitowany w 1957 r. Oto dostarczony  przez córkę dyrektora – Danutę Bonderę – Uszyńską fragment pisma Kieleckiego Wydziału Oświaty z dnia 19 marca 1958 r. „KOMISJA REHABILITACYJNA przy WYDZIALE OŚWIATY – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach (…) po rozpatrzeniu w dniu 29 kwietnia 1957 r. sprawy obywatela Bondery Edwarda i stwierdza: odwołanie Obywatela ze stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie w m-cu czerwcu 1950 r. nastąpiło w wyniku nieuzasadnionej presji Powiatowego Komitetu P.Z.P.R. w Opatowie i było ono niesłuszne i krzywdzące.
Z uwagi na fakt, że Obywatel nie wyraził życzenia powroty na dawne zajmowane stanowisko, niniejsze orzeczenie Komisji Rehabilitacyjnej jest zadośćuczynieniem za krzywdy wyrządzone Obywatelowi przez władze oświatowe w minionym okresie”.
Od 1952 r. dyrektor Bondera przeniósł się do Skarżyska – Kamiennej i pracował jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym; od 1956 pełnił funkcję dyrektora tej szkoły do czasu przejścia na emeryturę.
Za pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymał szereg odznaczeń i dyplomów. W 1921 roku Dyplom Odznaki Ofiarnych, 1920 roku Odznakę Komitetu Obrony Państwa, 1938 roku Złoty Krzyż Zasługi i Brązową Odznakę za długoletnią służbę, 1964 roku Złotą Odznakę ZNP i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 1 października 1971 roku i został pochowany w Skarżysku – Kamiennej

6. Franciszek Mendyk (1895 – 1981)

Urodził się 3 stycznia 1985 w Rudzie Kościelnej. Maturę uzyskał w Czernichowie a dyplom wydziału historii Uniwersyteu w Rostowie nad Donem w 1921 roku. W 1922 r. powrócił do Polski i nostryfikował dyplom na Uniwersytecie Warszawskim. W roku szkolnym 1923/24 rozpoczął pracę w Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Opatowie a po roku pracy przeniósł się do gimnazjum w Skarżysku Kamiennej. W czasie okupacji przebywał w Rudzie Kościelnej gdzie prowadził dwa komplety tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej. Od roku szkolnego 1945 do przejścia na emeryturę w 1964 r. pracował w pełnym wymiarze godzin w LO w Opatowie. Od 1950 r. do 1965 był dyrektorem LO w Opatowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem MEN, odznaką TON, Złotą Odznaką ZNP, ponadto wyróżniony medalem za zasługi dla kielecczyzny. Jego imieniem nazwana jest jedna z ulic w Opatowie.

7. Stefan Dynowski (1931 – 1991 roku)

Magister filologii polskiej, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Urodzony 23 lipca 1931 roku w Stroni powiat Limanowa.
Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu w 1950 roku do 1953 roku pracował jako instruktor ZHP w Limanowej, oraz w Zarządzie Wojewódzkim ZMP w Krakowie. Po odbyciu służby wojskowej powrócił w 1955 roku do zawodu nauczycielskiego, a od 1960 roku do 1991 roku na terenie Opatowa.
W 1960 – 61 był nauczycielem i intendentem w LO, następnie do 1963 nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1, a w latach 1963 – 64 na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej. W roku szkolnym 1964/65 powołany został na dyrektora LO.
Po rezygnacji z funkcji w 1968 roku ponownie pracował w Wydziale Oświaty, a w 1970 roku objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Opatowie, którą pełnił do 1991 roku. 

8. Zdzisław Jakubowski  (1930 – 2004).

Urodził się 21 listopada 1930 roku w Brzóstowej koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; uzyskał absolutorium z zakresu historii  tejże uczelni.
1 stycznia 1954 roku rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim w Technikum Mechaniczno – Papierniczym w Jeleniej Górze.
Od 1956 roku przez czternaście lat pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych na terenie powiatu opatowskiego: w Bodzechowie, Kszczonowicach, Bidzinach. W tej ostatniej pełnił funkcje kierownika szkoły.
Przez kilka miesięcy (01.09.1958 – 31.04.1959 roku) pracował w Wydziale Oświaty i Kultury w Opatowie. Od 1.09.1968 do 31.08.1984 pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, pełniąc jednocześnie obowiązki szkół towarzyszących.
Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Brązową Odznaką w Służbie Narodu i innymi wyróżnieniami.
Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Brzóstowej i aktywnie włączył się w życie społeczne swojej miejscowości. Zmarł  w 2004 r.
           
9. Stefan  Kowalik

Urodzony 07.04.1941 r. w  Stokowcu.  Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia ukończył 1966r na Wydziale Matematyczno – Fizycznym.
Pracował zawodowo od 01.07.1966 do 31.08. 1991 r. w Zespole Szkół w Opatowie na stanowisku nauczyciela fizyki.
W okresie  od 1.12.83 r. do 31.01.84 r.  do pełnił obowiązki dyrektora Szkoły.
Otrzymał: Nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania oraz Złotą Odznaką ZNP.

10. Zbigniew Nogal

Urodził się 19.07.1950 roku w Opatowie. Magister filologii polskiej, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i studiów podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął 1.09.1970 roku w szkole podstawowej w Rudzie Kościelnej. W roku szkolnym 1972/73 był wychowawcą młodzieży w internatach Szkół Zawodowych w Opatowie i Szkole Budowlanej Przedsiębiorstwa Miejskiego w Kielcach. Od 01.09.1973 roku zatrudniony w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej w Modliborzycach gmina Baćkowice, a od 16.08.1980 roku był zastępcą dyrektora gminnego w Baćkowicach. 01.05.1983 roku powołany został na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie, które pełnił do 31.01.1985 roku.
Do czasu przejścia na emeryturę  w 2005 r  pracował jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2.


11. Irena Batugowska

Urodzona 4 grudnia  1934 roku w Boduszowie. Magister historii, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, dwuletnich studiów podyplomowych Wychowania Obywatelskiego oraz Studium Religioznawczego w Warszawie.
Od 1952 roku do 1972 roku pracowała w szkole podstawowej, pełniąc między innymi funkcję kierownika szkoły w Mroczkowie (powiat Opoczno) a następnie zastępcy kierownika Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie.
Od 1969 roku – 1975 była wizytatorem metodykiem historii i wychowania obywatelskiego w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Opatowie, a w latach 1975 – 1978 wizytatorem metodykiem w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. Od roku szkolnego 1972 do 1990  pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Opatowie.  W 1974 roku Kurator Okręgu Szkolnego w Kielcach powołał Irenę Batugowską na stanowisko profesora szkoły średniej.
W roku szkolnym 1984/85 (1 luty) objęła stanowisko dyrektora szkoły, które pełniła do końca roku szkolnego 1989/90. Jako nauczyciel historii, PNoS przygotowywała od 1978 do 1990 młodzież do uczestnictwa w olimpiadach na szczeblu okręgowym i centralnym.
W okresie pracy zawodowej współpracowała z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, np. z PAN w Krakowie, z Zespołem Badawczym Dziejów Oświaty w czasach okupacji hitlerowskiej, z Komisją Historyczną przy Zarządzie Okręgu ZNP w Kielcach, opracowując biogramy nauczycieli ofiar wojny i ekstremizmu powiatu opatowskiego do Słownika Ofiar Wojny PAN w Krakowie, z Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Opatowskiej; w latach 1986 - 1988 redaktor naczelny kwartalnika Ziemia Opatowska. Była radną Rady Miejskiej w Opatowie. W roku 1991 przeszła na emeryturę.
Za pracę zawodową i społeczną otrzymała szereg wyróżnień i odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Medal 40-lecia PRL, Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Województwa Tarnobrzeskiego, Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski i w 2005 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.             

12. Roman   Szczuchniak

Urodzony  03.08.1953 r.  w Domaszewnicy, woj. bielskie.
Magister inżynier, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, którą ukończył w 1978 r.
Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiki w Rzeszowie – w zakresie informatyki, Politechnika Łódzka w zakresie – chłodnictwa, Centralny Ośrodek Dokształcania Nauczycieli w Warszawie – w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz Centrum Rozwoju Kierowniczej Kadry Oświatowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach.
Mianowany dyrektorem 1.IX.1990 r. pełnił tę funkcję do 31.VIII.2003 r. W latach 1995/96 brał udział w szkoleniach TERM, a następnie został edukatorem prowadzącym podobne szkolenia dla kadry kierowniczej szkół oraz administracji terenowej.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i wielokrotnie,  wyróżniany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej.
Dyrektor Roman Szczuchniak szczególną uwagę przywiązywał do spraw administracyjnych, gospodarczych i porządkowych mających na celu remont budynku dydaktycznego wymianę drewnianych stropów na pierwszym i drugim piętrze, instalacji elektrycznej, remont schodów zewnętrznych od strony zachodniej. Uporządkował plac wokół szkoły- budowa parkingów, rozbiórka starego budynku  internatu. W latach 90- tych podjął prace zmierzające do adaptacji części internatu na bazę dydaktyczną.
W pracy szkoły upowszechniał technikę komputerową i zainicjował zajęcia dydaktyczne z informatyki. Wprowadzony został także język angielski i łacina. Przywiązywał wagę do stosowania innowacji pedagogicznych w pracy dydaktycznej.
Młodzież wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w olimpiadach przedmiotowych co było podstawą przyjęcia szkoły na początku lat dziewięćdziesiątych do Stowarzyszenia  Szkół Aktywnych.  Pod jego kierownictwem szkoła przystąpiła także do realizacji programu „Promocja Zdrowia Fizycznego i  Psychicznego”, a także nawiązała kontakt ze szkołą w Holandii, z partnerskim miastem Opatowa i prowadziła wymianę młodzieży.

13. Barbara   Kasińska
 
Urodzona 29 maja 1964 r w Lubartowie. Absolwentka historii na UMSC w Lublinie.
W 1994 roku ukończyła Studium Historii XX wieku; w 2003 r. studia podyplomowe Poradnictwo Psychologiczno - Pedagogiczne o specjalizacji poradnictwo szkolno- zawodowe,
i kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a 2006 r. studia podyplomowe zarządzanie oświatą.
Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1989 r w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie. Od 1991 r. pracuje w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W czasie swojej pracy pedagogicznej systematycznie podnosiła kwalifikacje (kurs Ocenianie, programowanie i ścieżki międzyprzedmiotowe, Praca nauczyciela w zreformowanej szkole, Szkoła ośrodkiem działań europejskich, Od edukacji regionalnej do edukacji europejskiej, Pomiar dydaktyczny, Profilaktyka w szkole, Podstawy internetu w dydaktyce szkolnej). Posiada II stopiń specjalizacji zawodowej z historii, jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora  CKE. Odzwierciedleniem efektywności jej pracy są sukcesy osiągane przez uczniów przygotowywanych przez Panią Kasińską na konkursach i olimpiadach:

  • 1995 r. etap centralny - dwa drugie miejsca w Konkursie Wiedzy o Batalionach Chłopskich
  • 2001 r. etap centralny konkursu “Polskie Drogi do Niepodległości w latach 1918-1989” za pracę i przygotowanie młodzieży do tego konkursu otrzymała podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej.
  • 2001 r. zespół uczniów przygotowanych przez Panią Kasińską uzyskał 12 lokatę w Polsce w Szkolnej Lidze Historycznej. W tym samym roku otrzymała również podziękowanie z Fundacji im. Stefana Batorego i Ośrodka Karta  za przygotowanie młodzieży do konkursu “ Praca w PRL: dla siebie, dla społeczeństwa, dla systemu”.
  • 2003 r. dwóch uczniów brało udział w półfinale konkursu “Losy żołnierza i  dzieje oręża polskiego”.

W latach 1994-1998 pracowała w Wojewódzkiej Komisji Egzaminów Szkolnych w zespole historii, który min. odpowiedzialny był za opracowanie zestawów maturalnych i pilotażowych zestawów Nowej Matury . Za pracę w komisji otrzymała podziękowanie Kuratora Oświaty.
Barbara Kasińska jest  współautorką poradnika dla nauczycieli historii pod tytułem “Nowa Matura - poradnik dydaktyczny dla nauczycieli historii”, który ukazał się 1999 roku.
Jako nauczyciel historii prowadziła Koło Historii Regionalnej. W ramach pracy Koła i pomocy Pana Zbigniewa Gubernata opracowano materiał dotyczący Bitwy Opatowskiej 1864r, który następnie został nagrany na płycie CD i zaprezentowany w ramach promocji regionu.
Przez wiele lat była opiekunem Samorządu Uczniowskiego, pełniła funkcję przewodniczącej związku zawodowego NSZZ “Solidarność”, pracowała w Sekcji Regionalnej pełniąc przez 4 lata funkcję sekretarza .
Za swoją pracę i osiągnięcia dydaktyczne otrzymała nagrodę Dyrektora Szkoły(1993, 1997, 2001), wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego Starosty Opatowskiego (1999, 2001,2002, 2003), 2006 nagrodę Starosty Opatowskiego; w czerwcu 2003 – „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.
Od września 2003 roku jest dyrektorem ZS Nr 2 w Opatowie. Swoje obowiązki wypełnia rzetelnie i sumiennie. W tym okresie wspólnie z Gronem Pedagogicznym podejmuje wiele działań, wspiera wszelkie formy doskonalenia i programy podnoszące poziom dydaktyczny szkoły.
Największym sukcesem Pani Dyrektor Kasińskiej jest ukończona budowa hali sportowej, kompleksu dydaktycznego, gruntowny remont starego budynku szkoły, oraz budowa dróg i parkingów na terenie ZS Nr 2 w Opatowie.